Schoolscan en stappenplan

Het ministerie van OCW vraagt scholen een schoolscan te maken die hen ondersteunt bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met de scan en een bijbehorend stappenplan brengen scholen in kaart wat leerlingen en de school op dit moment nodig hebben.

De schoolscan (inventarisatie) en de bijbehorende uitwerking (stappenplan) sluiten aan op wat scholen zelf al doen om de gevolgen van corona in beeld te brengen, binnen hun eigen cyclus van kwaliteitszorg. De scan is nadrukkelijk gericht op het zicht dat scholen hebben op de ontwikkeling van individuele leerlingen in en na coronatijd (OP2 en OP3). Vragen die de scan beantwoordt, zijn bijvoorbeeld: Zijn we op de hoogte van de ontwikkeling van leerlingen? Hebben we een plan voor het omgaan met wat we tegenkomen, dus voor eventuele achterstanden, lacunes en behoeften?

Verbetercultuur

Het ministerie van OCW benoemt drie domeinen bij de schoolscan: cognitieve ontwikkeling, praktijkvorming (hoofdzakelijk bij beroepsgericht onderwijs), en sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden van leerlingen. Deze domeinen zijn op scholen vaak al terug te vinden in het beleid voor kwaliteit van zorg en onderwijs.

Met de schoolscan en het stappenplan wil het ministerie een zogenaamde verbetercultuur op scholen stimuleren: een cultuur waarin scholen werken aan het beter maken van onderwijs en waar docenten, schoolleiders, leerlingen en ouders bij betrokken zijn. In zo’n verbetercultuur werkt de school aan een goed lesklimaat, waarin goede lessen gegeven worden en waarin zicht is op waar leerlingen staan en wat ze nodig hebben.

Dubbele opgave

Scholen met een goed werkende praktijk van kwaliteitsmonitoring en kwaliteitszorg in de jaarcyclus zullen de ontwikkeling van individuele leerlingen vaak al in beeld hebben. Door corona is dit hoogstens intensiever en complexer geworden. Scholen waar dit nog minder ver is ontwikkeld, zien zich nu geconfronteerd met een dubbele opgave.

Bewezen interventies

Scholen kunnen na het inventariseren van de mogelijk opgelopen leer- of onderwijsachterstanden en de behoeften met behulp van de schoolscan vaststellen welke interventies nodig zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • peer tutoring (leerlingen werken samen in kleine groepen en ondersteunen elkaar bij het leren);
  • een-op-eenbegeleiding van leerlingen in een maatwerkvorm;
  • professionalisering van leraren.

Het ministerie van OCW adviseert om vooral gebruik te maken van bewezen effectieve interventies.

Vraag direct ondersteuning aan via het formulier onder aan deze pagina.
Bellen met projectleider Hans Sandtke kan ook: 088-205 16 36 of 06-23 61 18 40.