Hulp van Leren verbeteren bij het NPO

Wilt u hulp hebben bij het uitvoeren van de schoolscan of het stappenplan van het ministerie van OCW? Ook voor de activiteiten in het kader van het NPO kunnen scholen die risico lopen of onvoldoende of zeer zwak zijn, gebruikmaken van ondersteuning van Leren verbeteren.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gaat voor een belangrijk deel over onderwijskwaliteit. Het ministerie van OCW heeft daarom aan Leren verbeteren gevraagd om de scholen uit de doelgroep van Leren verbeteren ondersteuning aan te bieden bij het maken van een schoolscan en een stappenplan.

Voor wie?

Adviseurs van Leren verbeteren zijn dagelijks bezig met het begeleiden van scholen op het gebied van onderwijskwaliteit, ook nu in coronatijd. Tot de doelgroep behoren scholen waar de inspectie het oordeel onvoldoende of zeer zwak over heeft uitgesproken, maar ook scholen die zelf een (aantoonbaar) risico ervaren met betrekking tot de onderwijskwaliteit, bijvoorbeeld door teruglopende resultaten of door signalen die door schoolleiding of docententeam worden opgepikt. Al deze scholen kunnen Leren verbeteren benaderen met een hulpvraag. En wanneer besturen deze vraag gecoördineerd willen stellen voor meerdere scholen, kan dat ook.

Hoe?

Onze adviseurs kunnen ondersteunen bij het inventariseren van de impact van corona op het onderwijs op uw school. Feitelijk betreft dit een inventarisatie van gegevens die veel scholen al systematisch in beeld hebben. Toch blijkt dat op sommige scholen die gegevens er wel zijn, maar dat er nog niet optimaal naar gehandeld wordt. Juist in die gevallen kan het behulpzaam zijn wanneer iemand meedenkt die op dit gebied veel ervaring heeft.

Het aanbod

Een adviseur van Leren verbeteren kan een school ondersteunen bij het maken van een schoolscan en het daaruit voortvloeiende stappenplan. Als het een school betreft die binnen de doelgroep van Leren verbeteren valt (zie hierboven), dan stelt Leren verbeteren, afhankelijk van de complexiteit van de school, maximaal 2 x 8 dagdelen inzet beschikbaar. Dit gebeurt in cofinanciering: Leren verbeteren betaalt 50% en de school betaalt ook 50%. Voor de school komt dat bij 8 dagdelen neer op € 2.286 exclusief btw.

Voorbeelden van ondersteuning

In de lopende trajecten van Leren verbeteren ondersteunen de adviseurs niet alleen bij de specifieke herstelopdracht van de inspectie. Al geruime tijd hebben zij te maken met de impact van corona op de onderwijskwaliteit in de scholen die zij begeleiden. Voorbeelden van ondersteuning die Leren verbeteren kan bieden, zijn:

 • Ondersteuning bij de schoolscan op schoolniveau
  Meedenken, voorbeelden aandragen, documenten en data analyseren, de impact van de coronacrisis op de ontwikkeling van leerlingen in beeld brengen, gesprekken met leidinggevenden voeren, meewerken aan de concrete uitwerking van de schoolscan.
 • Ondersteuning bij het stappenplan t.a.v. het verbeteren van (het zicht op) kwaliteit van onderwijs en zorg
  – analyseren van de problematiek (coronagerelateerd) en ontwerpen van een plan van aanpak/verbeterplan;
  – in beeld brengen van mogelijkheden voor verbetering en de daarbij benodigde inzet (intern of extern).
 • Voorbeelden van mogelijke inzet in het verdere traject
  – ontwerp en implementatie van verbetering van specifieke aspecten van onderwijskwaliteit, zoals toetsen, determineren, (digitaal) pedagogisch en didactisch handelen, differentiëren, afstandsonderwijs;
  – ondersteuning van de schoolleiding bij inrichting en aansturing van verbetertrajecten;
  – training/coaching van de schoolleiding bij hun rol in dit proces;
  – training van teams/vakgroepen in aspecten van onderwijskwaliteit.

Vraag direct ondersteuning aan via het formulier onder aan deze pagina.
Bellen met projectleider Hans Sandtke kan ook: 088-205 16 36 of 06-23 61 18 40.