Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Werk in 6 concrete stappen aan het verbeteren van leeropbrengsten en onderwijsprocessen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van leeropbrengsten en onderwijsprocessen. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat vo-scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook met wie en hoe. In de praktijk zal de volgorde soms anders zijn, verbeteren is geen stappenplan maar een continu proces.

1
Situatie in kaart
2
Bewustwording en erkenning
3
Doelen en maatregelen
4
Aan de slag
5
Voortgang en resultaten
6
Kwaliteit op peil

Stap 5: Voortgang en resultaten realiseren

Wat houdt deze stap in?

Het verbetertraject wordt in gang gehouden. Men heeft grip op het verbetertraject en ligt op koers. Er wordt bijgestuurd indien de voortgang vertraagt en de (tussen)doelen niet worden bereikt. Toets de voortgang en tussenresultaten regelmatig. Het is mogelijk dat de context verandert of dat de verbeteractiviteiten en/of interventies minder effect hebben dan beoogd.

Wat zijn belangrijke activiteiten?

 • Meet voortgang van verbeteractiviteiten
 • Monitor tussen- en eindresultaten
 • Leg verantwoording af over voortgang en resultaten
 • Ga na of voortgang en resultaten aanleiding geven voor bijstelling
 • Spreek met leerlingen en docenten om effecten te toetsen
 • Stel waar nodig verbeteractiviteiten bij
 • Voer een externe audit uit als midterm-review
 • Verstrek vooraf en gedurende het verbeterproces regelmatig updates binnen schooloverleggen – ook met ouders – omtrent voortgang van het verbeterproces

Wie bij deze stap betrekken, en hoe?

 • Het bestuur houdt stimulerend toezicht op voortgang en resultaten
 • De directie regisseert het verbetertraject, monitort de voortgang en resultaten en stuurt waar nodig bij
 • Teamleiders/onderwijsteams/vaksecties leggen verantwoording af over hun aandeel in de voortgang en resultaten van verbeteractiviteiten
 • Betrek eventueel een extern auditteam

Welke instrumenten en tools gebruiken?

 • De interne (boven)schoolse kwaliteitszorg- en monitorinstrumenten
 • Informatie uit leerlingregistratiesysteem (Magister/SOM)
 • ManagementVenster (Scholen op de Kaart)
 • Meetlat opbrengstgericht werken (AOC Raad)
 • Kijkwijzer lesobservatie (verschillende formats beschikbaar)
 • Audit (door externe commissie) als midterm review van het verbetertraject

Welke informatiebronnen raadplegen?

Praktijkvoorbeelden van scholen die verslag doen van het traject om van de beoordeling zwak of het predicaat zeer zwak af te komen (project Leren verbeteren).

Tips en aandachtspunten

Zoek een onafhankelijke partij die over je schouder meekijkt. Dit kan een externe organisatie zijn, een procesbegeleider of adviseur van het project Leren verbeteren, een critical friend van een andere school uit het eigen bestuur of van een voormalige zwakke school. Deze persoon kan met een frisse blik naar de school kijken en wellicht onverwachte oorzaken, kansen en bedreigingen aandragen. Deze bewakende rol kan op den duur worden overgedragen aan een medewerker binnen de school.

Maak van het verbeterplan – of nog beter: de kwaliteit van het onderwijs – een vast agendapunt bij overleggen in alle geledingen.

Leren verbeteren verzorgt ook reviews voor scholen met een (zeer) zwakke afdeling.

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.