Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Werk in 6 concrete stappen aan het verbeteren van leeropbrengsten en onderwijsprocessen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van leeropbrengsten en onderwijsprocessen. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat vo-scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook met wie en hoe. In de praktijk zal de volgorde soms anders zijn, verbeteren is geen stappenplan maar een continu proces.

1
Situatie in kaart
2
Bewustwording en erkenning
3
Doelen en maatregelen
4
Aan de slag
5
Voortgang en resultaten
6
Kwaliteit op peil

Stap 4: Aan de slag met verbeteractiviteiten

Wat houdt deze stap in?

Aan de hand van het verbeterplan wordt een samenhangend pakket aan maatregelen uitgevoerd. De hele school is volop bezig met het verbeteren van de processen en de opbrengsten.

Wat zijn belangrijke activiteiten?

  • Spreek verantwoordelijkheden af
  • Plan verbeteractiviteiten (jaarkalender)
  • Voer verbeteractiviteiten uit

Wie bij deze stap betrekken, en hoe?

  • Bestuur en directie faciliteren kwaliteitsverbetering en schoolontwikkeling
  • Directie en teamleiders sturen de uitvoering van verbeteractiviteiten inhoudelijk en procesmatig aan en betrekken alle relevante partijen
  • Directie, teamleiders en medewerkers voeren de verbeteractiviteiten uit waar zij (mede)verantwoordelijk voor zijn
  • Leerlingen en ouders betrekken bij het verbetertraject door middel van bijvoorbeeld ronde tafels
  • Eventueel externe ondersteuning regelen

Welke instrumenten en tools gebruiken?

Welke informatiebronnen raadplegen?

Tips en aandachtspunten

Werk projectmatig: stap voor stap, met een begin en een eind, tussendoelen, kort en krachtig en met duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zorg dat de projectstructuur helder is en monitor de resultaten.

Ga snel over tot actie: laat zien dat er echt wat gebeurt. Vier de successen en mijlpalen, borg de resultaten en voorkom dat de urgentie wegzakt.

In het overleg met relevante betrokkenen is het verbeterplan een terugkerend onderdeel (bijvoorbeeld als vast agendapunt op kernteamvergaderingen). Zo groeit de betrokkenheid bij het proces en wordt de basis gelegd voor het sturen op resultaten.

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.