Inspectietoezicht gaat door

Door Cindy Curre

De scholen gaan na de zomervakantie weer helemaal open en ook het inspectietoezicht gaat door. Zo veel mogelijk op afstand, maar waar nodig op locatie. Wat moet u weten over het toezicht in de komende maanden?

Risicobesturen

De inspectie pakt het toezicht op risicobesturen en op risicoscholen, -afdelingen en -opleidingen ongewijzigd weer op. Daar kan ook onderzoek op locatie bij horen. Bij bezoek aan scholen neemt de inspectie vanzelfsprekend de voorschriften van het RIVM in acht.

Vierjaarscyclus

De vierjaarlijkse onderzoeken naar besturen en scholen lopen door, zodat alle besturen voor de zomer van 2021 zo’n onderzoek hebben gehad. Bij besturen en scholen die volgens de vierjaarscyclus worden bezocht, maakt de inspectie een inschatting van de risico’s. Dit gebeurt op basis van een analyse van meldingen, signalen en de toezichtshistorie. Zijn er risico’s, dan volgt onderzoek ter plaatse.

Wordt er in het voorbereidend onderzoek geen risico gevonden, dan bespreekt de inspectie dit met het bestuur. Zijn bestuur en inspectie het eens, dan legt de inspectie dit vast in een brief aan het bestuur, waarbij géén oordelen worden gegeven op bestuurs- of schoolniveau. Besturen die op deze manier zijn onderzocht, worden als eerste weer op de planning gezet voor de volgende cyclus (1 augustus 2021). Vanaf die datum gaat de inspectie werken met een bijgesteld onderzoekskader.

Herstelonderzoek

Bij scholen/afdelingen of opleidingen die het oordeel onvoldoende of zeer zwak hebben gekregen, is herstelonderzoek nodig. Soms is er om een andere reden een herstelopdracht. De inspectie bekijkt per herstelonderzoek wat er mogelijk is. Uitgangspunt is dat het herstel en het toezicht daarop doorgaat waar dat mogelijk is. Hierover neemt de inspectie contact op met de betreffende besturen. Zodra de herstelonderzoeken hebben plaatsgevonden, worden de oordelen geactualiseerd.

Waardering ‘goed’

Onderzoeken op verzoek om te beoordelen of een school de waardering ‘goed’ kan krijgen, vinden na de zomervakanties weer plaats.

Waarschuwingen en attenderingen

Ook dit jaar heeft een aantal scholen van de inspectie een brief ontvangen met een waarschuwing of een attendering. Dit betekent dat de inspectie het risico aanwezig acht dat de school op termijn een oordeel ‘onvoldoende’ voor een of meer afdelingen kan krijgen.

Een school krijgt een attendering wanneer het gemiddeld resultaat over de afgelopen drie jaar weliswaar boven de norm is, maar het laatste jaar dusdanig onder de norm dat er zorgen zijn over de kwaliteit van het onderwijs. Een school ontvangt een waarschuwing wanneer het gemiddelde over de laatste drie jaar boven de norm is, maar het gemiddelde van de laatste twee jaar onder de norm.

In beide gevallen wordt er in sterke mate gekeken naar indicatoren die op cijfers zijn gebaseerd, maar het is niet uitsluitend een digitale exercitie. De cijfermatige gegevens vormen de basis, gekoppeld aan andere signalen.

Leren verbeteren heeft een aanbod voor scholen met een waarschuwing of attendering. Een expert kan de school gedurende vier dagdelen per afdeling kosteloos ondersteunen. Er wordt dan samen met de schoolleiding gekeken naar de risico’s. U wordt ondersteund in het opzetten van een ‘verbeterplan’ dat u helpt voorkomen dat de afdeling op termijn zwak wordt.

Onderzoek COVID-19

De inspectie is een onderzoek gestart naar de gevolgen van COVID-19 voor het onderwijs. Dit onderzoek loopt nog. In het onderzoek worden onder andere de leereffecten en de mogelijk ontstane achterstanden van het afstandsonderwijs in kaart gebracht. De uitkomsten van het onderzoek verschijnen in april 2021 in de Staat van het Onderwijs.

Meer informatie

Voor vragen over het toezicht verwijzen wij u graag door naar de website en de nieuwsbrief van de Inspectie van het Onderwijs. De informatie in dit artikel is ook daaraan ontleend. U wordt daar uit de eerste hand geïnformeerd en de website wordt frequent geactualiseerd. Natuurlijk kunt u ook met ons contact zoeken wanneer u vragen hebt met betrekking tot ondersteuning bij uw herstelopdracht.

 

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.