Netwerkdag Kwaliteitszorg: de klas in!

Door Right Amount of Weird

Landelijke netwerk- en studiedag voor medewerkers kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs – dinsdag 3 november 2015

Na vijf succesvolle edities in voorgaande jaren vindt de jaarlijkse landelijke netwerkdag van kwaliteitszorgmedewerkers in het voortgezet onderwijs dit jaar plaats op dinsdag 3 november 2015. Dit jaar ligt de focus ligt op kwaliteitszorg in de klas en de bijdrage die medewerkers kwaliteitszorg kunnen leveren aan kwaliteitsverbetering en -zorg in de klas.

De ‘nieuwe’ kwaliteitszorg

Als gevolg van trends zoals personalisering van het onderwijs zien we dat docenten een grotere rol krijgen in de kwaliteitszorg; een goede ontwikkeling, omdat docenten in hoge mate bepalend zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Tegelijkertijd roept het vragen op: hoe ziet de ‘nieuwe’ kwaliteitszorg er dan uit? Hoe kunnen medewerkers kwaliteitszorg er vanuit hun expertise aan bijdragen? Deze vragen staan tijdens deze netwerk- en studiedag.

Programma

09.00 Ontvangst met koffie
09.30 Opening door dagvoorzitter Matty Bruins
09.35 Onderwijsvernieuwing van onderop en de betekenis van kwaliteitszorg – inleiding door Jan Fasen, voorzitter van de centrale directie van het Mundium College (Roermond) en betrokken bij de vernieuwingsschool Agora
10.15 Koffiepauze
10.30 Workshopronde 1
12.00 Lunch
13.00 Workshopronde 2
14.30 Theepauze
14.45 Workshopronde 3
16.30 Informele afsluiting onder het genot van een hapje en een drankje

Workshops

Voor de 3 workshoprondes kunt een keuze maken uit in totaal 8 verschillende workshops. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven welke 3 workshops uw voorkeur hebben. Ook wordt u gevraagd een reservekeuze aan te geven. Lees onderaan de pagina meer over de workshops.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 3 november 2015
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht
Aantal deelnemers: maximaal 100, dus meldt u op tijd aan.
Kosten: De deelnamekosten bedragen 100 euro. Vriendelijk verzoek dit bedrag per ommegaande over te maken op rekeningnummer NL65 TRIO 0197 8175 64 t.n.v. mevrouw N.G. de Lange, onder vermelding van uw naam en ‘netwerkdag 2015’.
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier

Keuze uit de volgende workshops

In alle workshops:
– is er volop ruimte voor uitwisseling;
– gaan deelnemers actief aan de slag;
– wordt expliciet aandacht besteed aan de rol van de kwaliteitszorgmedewerker.

Thema Methodieken voor kwaliteitsverbetering

1. LeerKRACHT: elke dag samen een beetje beter – Joany de Wit (coach LeerKRACHT en senior beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg Stanislascollege) & Alexandra Haijkens (expertcoach LeerKRACHT en senior adviseur/trainer/coach APS)
Het LeerKRACHT-programma is een cultuurveranderingsprogramma met kwaliteitszorg als vanzelfsprekend onderdeel. Het aantal scholen dat met behulp van de LeerKRACHT-methodiek aan de slag gaat, stijgt in snel tempo. In het voortgezet onderwijs gaat het nu om zo’n 70 scholen. De kern van het programma is dat teams van leraren werken vanuit zelf gestelde doelen waaraan zij verbeteracties koppelen om zo samen het onderwijs aan leerlingen te verbeteren. Tijdens de workshop maken deelnemers kennis met het leerKRACHT-programma en onderzoeken zij hoe zij deze methodiek zelf kunnen toepassen bij het werken aan een verbetercultuur. Zij oefenen met enkele kerninterventies uit het programma en passen die ook toe op hun eigen werkprocessen. Op deze manier ervaren deelnemers wat leerKRACHT betekent voor docenten en voor zichzelf.

2. De meerwaarde van de Lean-filosofie in het onderwijs – Marian Everhardt (beleidsadviseur MBO Utrecht en Black Belt Lean)
Lean is een manier van werken waarbij alles en iedereen in de organisatie zich richt op het creëren van waarde in alle processen en op het elimineren van verspillingen. In de workshop maken deelnemers mede aan de hand van enkele filmpjes kennis met de uitgangspunten van deze filosofie, die aanvankelijk in het bedrijfsleven (Toyota) is ontwikkeld. Marian Everhardt laat zien welke meerwaarde de Lean-filosofie kan hebben voor onderwijsprocessen. Aan de hand van een voorbeeld verkennen de deelnemers hoe je de filosofie met een onderwijsteam kunt toepassen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Om de ‘zeven verspillingen’ in het onderwijs op het spoor te komen, maken de deelnemers een mindmap.

Thema Schoolvoorbeelden van kwaliteitszorg

3. Kwaliteit maken we in de klas – Jeroen Coenders (kwaliteitszorgmedewerker van scholengemeenschap Huizermaat en Jaap Meulstee (kwaliteitszorgmedewerker van College De Brink)
Deze workshop biedt de deelnemers een kijkje in de kwaliteitszorgkeuken van een middelgrote havo/vwo-school en van een brede vmbo-school: hoe zorgen deze scholen voor een gedeelde verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed onderwijs? Wat is de rol van de docenten en die van de kwaliteitszorgmedewerker? Nadat in de workshop de twee schoolvoorbeelden zijn geschetst, buigen deelnemers zich over een aantal stellingen en vraagstukken die met het thema samenhangen en geven zij op basis van hun eigen praktijkervaringen tips en tops.

4. Werken aan opbrengsten: beleid en stuurinstrument – Co Tammeling (directeur H.N. Werkman Stadslyceum)
Hoe kun je als school grip krijgen op de opbrengst- en rendementsindicatoren zoals de Inspectie van het Onderwijs die hanteert? Co Tammeling laat zien hoe dit in zijn school is gelukt door middel van ‘open beleid’ in combinatie met een instrument dat proactief sturen mogelijk maakt. Deelnemers aan deze workshop krijgen zicht op het proces van cultuurverandering dat zich in de school heeft voltrokken en in het zeer eenvoudige instrument dat hierbij is gebruikt.

Thema De onderzoekende leraar

5. Docentonderzoek en kwaliteitszorg – op zoek naar de verbinding – Ilona Mathijsen (docent onderzoeksvaardigheden Fontys Lerarenopleiding Tilburg)
Steeds meer docenten onderzoeken hun eigen praktijk. Docentonderzoek is een professionele leerstrategie en een manier om de eigen les- of schoolpraktijk te verbeteren. Kwaliteitszorgmedewerkers kunnen daarbij een belangrijke ondersteunende rol spelen. In de workshop onderzoeken de deelnemers die rol aan de hand van een aantal casussen. Elke casus bestaat uit een beschrijving van de aanleiding tot docentonderzoek en de onderzoeksvragen. Per casus verkennen deelnemers de potentiële rol van de medewerker kwaliteitszorg: in welke vorm zou vanuit kwaliteitszorg ondersteuning geboden kunnen worden? Welke gegevens zijn op school beschikbaar om te gebruiken gezien het onderwerp van onderzoek of gezien de onderzoeksvragen? Door een gezamenlijke bespreking en door vergelijking van casussen wordt die verkenning verder verdiept.

Thema Gepersonaliseerd leren

6. Gepersonaliseerd leren: naar een plan van aanpak voor onderwijsontwikkeling – Ad van der Wiel en Hans Reiber (projectleiders Gepersonaliseerd Leren VO-raad)
Onder de vlag van gepersonaliseerd leren zijn allerlei scholen bezig om – mede met behulp van ict-middelen – het onderwijs meer op maat te maken. In de workshop geven de inleiders aan de hand van een aantal bouwstenen een beeld van de actuele stand van zaken in het voortgezet onderwijs. Vervolgens gaan deelnemers actief aan de slag met het invullen van de bouwstenen voor de eigen school en komen zij op die manier met elkaar tot een plan van aanpak voor de onderwijsontwikkeling richting gepersonaliseerd leren binnen de eigen school. Aandacht is er ook voor de inrichting van de projectorganisatie en de rol van de medewerker kwaliteitszorg daarin.

Thema Je rol als kwaliteitszorgmedewerker

7. Van kwaliteit in beeld naar kwaliteit in het klaslokaal; wat is jouw rol? – Linda Odenthal (consultant CPS, onderwijsontwikkeling en advies)
Om kwaliteitszorg tot in de klas tot leven te brengen en samen de dialoog over kwaliteit te kunnen voeren, is een reflectieve benadering van kwaliteitszorg nodig. Hoe kom je tot reflectieve kwaliteitszorg? Waarmee moet je rekening houden en wat kun je als kwaliteitszorgmedewerker doen? Over deze vragen gaat het in de workshop. Na een inleiding over de ontwikkeling richting reflectieve kwaliteitszorg gaan deelnemers aan de hand van opdrachten een vertaling maken naar de eigen situatie. Zij maken daartoe bijvoorbeeld een rich picture waarmee ze kunnen laten zien welke verbindingen ze hebben met anderen in de school, waar ze invloed uit kunnen oefenen en op welke wijze. Samen zoeken de deelnemers naar meer mogelijkheden om de kwaliteitszorg in de klas tot leven te brengen.

8. Intervisie als middel voor je eigen professionele ontwikkeling – Hans van Dinteren (adviseur CNV Onderwijs en Onderwijscoöperatie)
Leren van collega’s (peers) is zeer effectief. Intervisie is een van de manieren waarop je gemakkelijk van vakgenoten kunt leren. Kwaliteitszorgmedewerkers kunnen dit instrument gebruiken voor hun eigen professionele ontwikkeling, maar ook als instrument binnen de kwaliteitszorg. In de workshop laten we zien welke effecten intervisie kan hebben op medewerkers kwaliteitszorg en hoe zij het kunnen inzetten als instrument voor kwaliteitszorg. Ook gaan deelnemers, aan de hand van intervisievragen die zij zelf inbrengen, aan de slag met een van de vormen van intervisie.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.